سیفی ایناللو، مینا. مقايسه كتابخانه­هاي پارك هاي علم و فناوري كشور با استانداردهاي كتابخانه­هاي تخصصي ايران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی سعید غفاری، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، زمستان 1388

زمينه و هدف: انجام فعاليتهاي پژوهشي، علمي و تحقيقاتي يکي از عناصر مهم ارزيابي هر مرکز تحقيقاتي و پژوهشي است و يکي از ارکان مهم مربوط به ارتقاء کميت و کيفيت توليدات علمي هر مرکز، به عملکرد کتابخانه تخصصي آن در تأمين نيازهاي اطلاعاتي و پشتيباني از فعاليتهاي علمي مرکز بستگي دارد (رفيعي­پور، 1383). کتابخانه­ها همواره بايد تلاش کنند با رعايت استانداردهاي ملي و بين­المللي، عملکرد خود را به بهترين نحو به انجام رسانده و خدمات مطلوبي ارائه دهند. از اين­رو، براي تعيين کميت و کيفيت خدمات و توانمندي­هاي آنها لازم است عواملي از قبيل مجموعه، نيروي انساني و ... با معيارها و استانداردهايي سنجيده شوند. لذا، هدف از اين پژوهش مقايسه كتابخانه­هاي پارك هاي علم و فناوري كشور با استانداردهاي كتابخانه­هاي تخصصي ايران است. روش بررسي: در اين پژوهش با استفاده از روش پيمايشي - توصيفي، به مقايسه كتابخانه­هاي پارك هاي علم و فناوري كشور با استانداردهاي كتابخانه­هاي تخصصي ايران پرداخته شده و داده­هاي بدست آمده از پرسشنامه­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS 16 و تکنيک هاي آمار توصيفي نظير توزيع فراواني، درصد توزيع فراواني، رسم جداول فراواني، نمودارهاي ستوني و خوشه­اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ­ها: از ميان پارک هاي مورد بررسي، کتابخانه شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان با ميانگين کل 70.66%  و کتابخانه پارک استان يزد با ميانگين کل 30.41%، به ترتيب بيشترين و کمترين درصد رعايت استانداردها را به خود اختصاص داده­اند. همچنين کتابخانه­هاي مورد بررسي، در زمينه اهداف و وظايف 50.85%، سازمان و مديريت 64.28%، نيروي انساني 47.14%، مجموعه 59.76%، سازماندهي منابع 50%، خدمات 58.71%، ساختمان و تجهيزات 30.12% و بودجه 32.68%  مطابق با استانداردهاي کتابخانه­هاي تخصصي ايران هستند. نتيجه­گيري: كتابخانه­هاي پارك هاي علم و فناوري كشور 49.19% مطابق با استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران هستند كه نشانگر قرارداشتن آنها در سطح پاييني نسبت به استانداردهاست.  

 

مهربان، امیر. بررسی وب سایت های کتابخانه ای وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر زهره میرحسینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

این پژوهش با هدف بررسی وب سایت های کتابخانه های وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در ایران ، بر روی 11 وب سایت کتابخانه ای موجود و با استفاده ازروش پیمایشی ارزیابی و از نوع توصیفی صورت گرفته است. در این پژوهش ابتدا معیارهایی در قالب سه دسته کلی با عناوین شکل ظاهری صفحه اصلی، معیارهای ارزیابی کاربرد و معیارهای ارزیابی جستجو و تحقیق در مجموع شامل 51 گزینه تدوین گردید و سپس صفحات وب کتابخانه های بازیابی شده بر اساس این سیاهه وارسی مورد ارزیابی قرار گرفتند.  

 

عابدی، ایران. مقایسه نیاز اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاههای بوعلی سینا همدان، رازی کرمانشاه و بین المللی امام خمینی(ره) قزوین با مجموعه سازی نشریات کتابخانه مرکزی این دانشگاهها بر اساس انتشارات آنها در ISI , Scopus  از سال ١۹۹٠- ٢٠٠٧. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر دکتر محمد رضا قانع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف پژوهش مقایسه نیاز های اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاههای بوعلی سینا همدان ، رازی کرمانشاه و بین المللی امام خمینی(ره) قزوین با مجموعه سازی نشریات کتابخانه های مرکزی این دانشگاهها، با توجه به میزان استفاده از مجموعه مجله های  کتابخانه های مرکزی دانشگاه  مربوطه ، جهت چاپ مقاله در ISI و Scopus می باشد. روش پژوهش کتابسنجی از نوع تحلیل استنادی عمودی است و ابزار گردآوری اطلاعات آن پایگاههای اطلاعاتی ISI , Scopus است.  

 

قنبری، آزاده. گونه شناسی موضوعات مجلات فارسی کودکان و نوجوانان ایران بین سالهای ١٣٨٧-١٣٨٣. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر فرشته سپهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

این پژوهش به بررسی گونه های موضوعی مطالب مجلات فارسی کودکان و نوجوانان ایران بین سالهای 1387- 1383 می پردازد. هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت گرایش های موضوعی مجلات فارسی کودکان و نوجوانان می باشد. شناخت عمده قالب مورد استفاده در مجلات، آگاهی از مضمون غالب مجلات، شناخت جایگاه تألیف و ترجمه در مجلات و نیز آگاهی از میزان تغییر در ارائه ی موارد ذکر شده در سال 1387 نسبت به سال 1383 از اهداف جزیی تحقیق حاضر می باشد. جهت طبقه بندی، تلخیص، تحلیل نظام مند اطلاعات از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.  

 

قلی پور، جهانگیر. تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه­ های شیمی دانشگاه تبریز بین سالهای ١٣٨١ الی ١٣٨٦. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر سعید غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت استناد در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی رشته شیمی دانشگاه تبریز درسالهای 1386-1381 می باشد. در این پژوهش از روش تحلیل استنادی که از متداول ترین فنون کتابسنجی است به تعیین میانگین میزان استنادها، توزیع زبانی و جغرافیایی استنادها، عمده ترین شکل منابع مورد استناد، نیم عمر مجلات و کتب مورد استناد و تعیین پر استناد ترین نشریات ادواری و همچنین از طریق قانون برادفورد به تعیین مجلات هسته پرداخته است. جامعه آماری پژوهش 273 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای شیمی در پنج گرایش شیمی آلی، تجزیه، فیزیک، کاربردی و معدنی در دانشگاه تبریز می باشد.  

 

ارتباطی، راحله. نقش كتابداران در توسعه مطالعه اعضاء كانون‌های پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر محسن حمیدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

پژوهش حاضر با عنوان نقش کتابداران در توسعه مطالعه اعضاء کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان  استان لرستان می باشد. این تحقیق یک مطالعه با روش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و در اختیار کتابخانه ها و اعضاءآن قرار گرفت.با توجه به مشخص نبودن وضعیت آماری اعضاء وپراکندگی آنها در این کتابخانه ها ، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و به نسبت گستردگی کتابخانه ، بین 10 تا 20 پرسشنامه برای آنها ارسال شد.  

 

نورپور سلطان آباد، رسول.  بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان کارآمدی کتابخانه های سازمان فرهتگی - هنری شهرداری تهران از نظر مسئولین کتابخانه های آن سازمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر حسن کیانی خراسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

نظر به اهمیت کتابخانه های عمومی و وجود مشکلات متعدد در این نوع از کتابخانه ها ، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان کارآمدی کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به بررسی آنها می پردازد. در این پژوهش ابزار گردآوری داده¬ها، پرسشنامه و جامعه مورد پژوهش، 67 نفر ازمسئولین کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران می باشند که 44 نفر (65.7 درصد) از پاسخگویان زن، 23 نفر (3/34 درصد) مرد و 50 نفر (74.6 درصد) از پاسخگویان دارای تخصص در رشته کتابداری و 16 نفر (23.9 درصد) غیر متخصص می باشند و 1 نفر هم نامشخص می باشد.  

 

کرمی، رویا. بررسی وضعیت كمی تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۸. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

این پژوهش به بررسی میزان تولید علم اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان طی ده سال گذشته و عوامل موثر در کاهش و افزایش این تولیدات پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده  و روش تحقیق پیمایشی – توصیفی می باشد و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است در این پژوهش میزان تولیدات علمی در قالب کتاب ،مقاله و طرحهای تحقیقاتی مورد توجه بوده است.  

 

ایزدی، ریحانه. تحلیل استنادی و تعیین منابع اثر گذار در پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سالهای ١٣٧٩-١٣٨٦.  پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر زهرا اباذری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف پژوهش حاضر بررسی الگوهای رفتاری فارغ التحصیلان كارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و تعیین منابع اثر گذار در كار تحقیقی آنان است. از جمله فواید این پژوهش شناسایی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و اساتید و همچنین آگاهی مدیران و مسئوولان كتابخانه ها جهت تهیّه منابع اطلاعاتی بهینه و به كارگیری اصولی بودجه در راستای تهیّه مجموعه-ای غنی می باشد. روش تحقیق كتابسنجی از نوع تحلیل استنادی می باشد.  

 

خالدیان، زلیخا. امكان سنجی ارائه خدمات مرجع الكترونیكی در كتابخانه های دانشگاهی شهر همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر زهرا اباذری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف از این پژوهش امکان سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی شهر همدان است. روش پژوهش پیمایشی می باشد، و طی آن سعی شده است که با بررسی وضعیت و  امکانات موجود در  کتابخانه های دانشگاهی و ملزومات مورد نیاز جهت ارائه خدمات مرجع الکترونیکی برای برنامه ریزی آتی  در کار توسعه خدمات مرجع الکترونیکی  مورد استفاده قرار گیرد. ابزار گرد آوری  اطلاعات از طریق پرسشنامه  و جامعه آماری مورد مطالعه 22 کتابخانه دانشگاهی و دانشكده ای در شهر همدان است.  

 

چاوشی نجف آبادی، زهرا. تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان سالهای ١٣٨٦-١٣٨٠ . پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر احمد شعبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

پژوهش حاضر به بررسی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات عرب دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان در سالهای 1386-1380 می پردازد.در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی،4126 استناد متعلق به 52 پایان نامه کارشناسی ارشد و 3 پایان نامه دکترا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.روش پژوهش از نوع توصیفی است.  

 

بهاری موفق، زهره .بررسی تطبیقی نتایج جستجوی کلید واژه های تخصصی پزشکی در موتورها و ابرموتورهای کاوش وب. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

تحقیق حاضر بر آن است تا به ارزیابی میزان همپوشانی بین ابرموتورهای کاوش و موتورهای کاوش از نظر بازیابی اطلاعات پزشکی از طریق کلید واژه های تخصصی بر گرفته از مش (Mesh) و نیز ارزیابی امکانات جستجوی موجود در موتورها و ابرموتورهای کاوش بپردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تطبیقی است. جامعه مورد پژوهش شامل موتور های کاوش و   ابرموتور های  کاوش عمومی وب است. در ارزیابی امکانات جستجوی موجود در موتورها 8 موتور و ابرموتورهای کاوش 19 ابرموتور و در ارزیابی میزان همپوشانی نتایج 4 موتورکاوش Yahoo،  Live Search  ،  Google ، Ask و 6 ابرموتور Dogpile ، Info ، Izito ، ZapMeta ، Metacrawler ،WebCrawler  مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده به وسیله فرمولهای طراحی شده مشاور آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

 

اردلان افتخاری، سامیه. ارزیابی كمی و كیفی نشریه كتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از بهار ٧٧ تا بهار ٨٧. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر مظفر چشمه سهرابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف از این پژوهش ارائه نمایی کلی از روند حاکم بر شمارگان منتشر شده مجله کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از بهار 77 تا بهار 87 بوده است.برای اینکار از 12 پارامتر سهم مشارکت نهادها، رتبه ها و مدارک علمی نویسندگان مقالات، سهم مقالات بر حسب منبع استخراجی آنها، میزان مشارکت گروههای علمی تخصصی، روشها و تکنیکهای بکار گرفته شده در مقالات، منابع و مآخذ مقالات منتشر شده در نشریه، سهم موضوعی مقالات، کیفیت جلد و صحافی شمارگان مختلف نشریه، شیوه دسترسی به شمارگان نشریه، درصد مقالات خارج از کشور چاپ شده در نشریه، بررسی دستاوردهای نشریه و تعیین روند حاكم بر شمارگان منتشر شده نشریه كتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از نظر شمار مقالات چاپ شده در نشریه به تفكیك سال، استفاده شده است.  

 

شایگان فرد، سمیرا. بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر مهرداد نیکنام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

پژوهش حاضر با استفاده ازروش پیمایشی–توصیفی انجام گرفته و به بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی شهر کرمانشاه می پردازد. جامعه آماری موردنظر را کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی تشکیل می دهند. بررسی نتایج این پژوهش می تواند د ربهبود وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران و به تحول پژوهش و تحقیقات در مراکز آموزشی منجرگردد.  

 

مروجی، سمیرا. بررسی وضعیت کتابخانه های مراکز پیش دانشگاهی شهر اراک و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های مدارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر احمد شعبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت موجود کتابخانه های مراکز پیش دانشگاهی شهر اراک با توجه به رسالت و خط مشی، بودجه، فضا و تجهیزات، مجموعه، نیروی انسانی، خدمات و فعالیتها، ترویج خدمات کتابخانه و ارتقای یادگیری، و مقایسه نتایج حاصل با استانداردهای کتابخانه های مدارس می باشد. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و از نوع مقایسه ای است که به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بهره جویی شد. پرسشنامه مورد استفاده، محقق ساخته بود که به منظور اعتبار روایی از دیدگاه صاحبنظران متخصص استفاده گردید.  

 

اشرفی، سیامك. بررسی میزان رضایتمندی از خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

تحقیق حاضر بررسی میزان رضایتمندی از خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد میباشد. به همین منظور 200 پرسشنامه بین دانشجویان مقاطع كارشناسی كارشناسی ارشد و دكتری تقسیم شد. هدف كلی این پژوهش تعین میزان رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد می باشد. اهداف جزیی شامل بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از خدمات رایانه ای، خدمات عمومی كتابخانه، قوانین و مقررات كتابخانه و مشخص نمودن عواملی كه در برطرف كردن نیازهای اطلاعاتی دانشجویان مؤثراست میباشد.  

فضلعلی، طاهره. بررسی تصاویر كتابهای داستانی كودكان گروه سنی ب و ج منتشر شده كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در سالهای ٨٧-٨٠ . پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر زهرا اباذری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف پژوهش حاضر با عنوان « بررسی تصاویر كتابهای داستانی كودكان گروه سنی ب و ج منتشره كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان طی سالهای 87 ـ 80 »، اول ارائه معیارهایی برای ارزیابی تصاویر كتابهای داستانی كودكان است و دوم ، تجزیه و تحلیل و مطابقت تصاویر كتابهای داستانی گروه سنی ب و ج منتشره كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان با معیارهای ارائه شده می باشد. فایده این پژوهش شناخت نقاط قوت و ضعف كتابهای مورد بررسی می باشد تا كانون معیارهای مدونی را تهیه كند و با بهره گیری از نتایج كیفیت تصاویر را بالا ببرد. روش پژوهش در بخش اول كتابخانه ای (سندی) است و در بخش دوم از روش تحلیل محتوا ، استفاده شده است.  

 

علی زاده، طیبه . بررسی  نیازهای مطالعاتی استفاده كنندگان كتابخانه های مساجد شهر همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر زهرا اباذری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

پژوهش حاضر با عنوان بررسی نیازهای مطالعاتی استفاده كنندگان از كتابخانه های مساجد شهر همدان و باهدف مشخص شدن نوع نیازهای مطالعاتی جامعه استفاده كننده و در نظر گرفتن ویژگیهای سنی، شغلی و تحصیلاتی آنان بتوان مجموعه كتابهای مساجد را به گونه ای فراهم آورد تا حداکثر استفاده از منابع موجود را در پی داشته باشد.  

 

یاسمی، عباس.  امکان سنجی خدمات تحویل مدرک در کتابخانه های تخصصی شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر مهرداد نیکنام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت صفحات وب کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در مراکز استان ها بااستفاده از روش پیمایشی و از نوع توصیفی صورت گرفته است. در این پژوهش، ابتدا گزینه هایی در سه دسته معیارهای كلی محتوای صفحه اصلی، جستجو و تحقیق. امانات كاربران شامل  33 گزینه تدوین گردید و سپس صفحات وب کتابخانه ها بازیابی شده و بر اساس این گزینه ها مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع یافته های پژوهش نشان داده است که از مجموع 33 دانشگاه تعداد 11 دانشگاه دارای صفحه ی وب کتابخانه هستند و 33.60 درصد عوامل اطلاعاتی مورد بررسی توسط جامعه ی پژوهش رعایت شده است. کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  (حایز رتبه اول)، دانشگاه آزاد اسلامی رشت (حایز رتبه دوم)  و دانشگاه های آزاد اسلامی تبریز و  زنجان (حایز رتبه سوم)  به ترتیب از نظر میزان رعایت عوامل در صدر قرار دارند.  

 

عسگری، عصمت.  بررسی میزان انطباق چکیده فارسی پایان نامه های دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با استانداردهای چکیده نویسی (ایزو ٢١٤) در سالهای ١٣٨٧-١٣٧٨. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر احمد شعبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

رعایت استانداردهای چکیده نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رعایت استانداردهای چکیده نویسی (ایزو 214) در چکیده های فارسی پایان نامه های دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 1387-1378 است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مراجعه و مشاهده مستقیم و تهیه چک لیست مربوط به استانداردهای بین المللی ایزو در چکیده نویسی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه 328 مورد از چکیده های فارسی پایان نامه های  دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا و آمار توصیفی مشتمل بر فراوانی، درصد، جدول، و نمودار و از آمار استنباطی به منظور معناداری میزان رعایت استاندارد پایان نامه ها در سال های مختلف مبتنی بر آزمون کای اسکوئر بهره جویی شد.  

 

چراغی، علی. بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر سعید غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

این پژوهش با عنوان بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك ، انجام گرفته است . اهداف اصلی این پژوهش ، شناخت منابع اطلاعاتی مورد استفاده دانشجویان ، روشهای جستجو و كسب اطلاعات ، چگونگی دسترسی به اطلاعات ، میزان استفاده از منابع و نحوه دسترسی به اطلاعات و موانع موجود در دسترسی آسان به اطلاعات می باشد . روش این پژوهش پیمایشی- توصیفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد.  

 

زارعی، فاطمه. رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر زهره میر حسینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

از پژوهش حاضر بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان می باشد. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی است و برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است از بین 224 نفر اعضای هیات علمی 156نفر پرسشنامه را تكمیل و عودت داده اند درانجام كارهای آماری از نرم افزار آماری SPSS، Word و Excel استفاده شده است.  

 

شریعتی، فاطمه.  بررسی وضعیت کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان و ارائه راهکارهایی برای بهینه سازی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر احمد شعبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با توجه به شرایط فیزیکی، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی، وسایل و تجهیزات، نیروی انسانی، مجموعه، خدمات و فعالیتهای فرهنگی و هنری می‌باشد. روش تحقیق برگزیده برای این پژوهش بنا بر سازگاری آن با نوع و ماهیت تحقیق روش پیمایشی است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بهره جویی شد. پرسشنامه مورد استفاده، محقق ساخته بود که به منظور اعتبار روایی از دیدگاه صاحبنظران متخصص استفاده گردید.  

 

آژده، فریبا.  بررسی زیر ساخت‌های ارائه خدمات اطلاعاتی در كتابخانه‌های آموزشگاهی (دبیرستانی) شهر همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر رشته سپهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

در پژوهش حاضر «بررسی زیرساخت‌های ارائه خدمات اطلاعاتی در كتابخانه‌های آموزشگاهی (دبیرستانی)» در قالب: ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی، منابع مالی، نحوه ارائه خدمات و مجموعه‌سازی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش پیمایشی – توصیفی وابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه را 63 كتابخانه آموزشگاهی تشكیل می‌دهد كه حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود در كتابخانه‌های مدارس دولتی و غیرانتفاعی دوره متوسطه و پیش ‌دانشگاهی شهر همدان می‌باشد.  

 

عزیزی، محمد رضا.  بررسی سواد اطلاعاتی کارکنان زندان های شهر همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف این پژوهش بررسی سواد اطلاعاتی کارکنان سازمان زندانهای شهر همدان در زمان انجام پژوهش (1388) می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنانی می باشد که دارای یکی از مدارک تحصیلی دانشگاهی و یا در حال تحصیل در دانشگاه می باشند. در این پژوهش رابطه بین رشته و شغل کارکنان با سواد اطلاعاتی بررسی خواهد شد.  

 

خالدنوری، مرضیه.  بررسی رفتار اطلاع­ یابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف اصلی از این پژوهش معرفی منابع و امکانات متفاوت اطلاع یابی، توسط دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است. برای انجام آن از روش پیمایشی ـ توصیفی استفاده شده اسـت. اطلاعـات از طـریق پرسشنـامه جمع آوری گردیده و در انجام کارهای آماری از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است.  

 

پیوسته گر،مریم. بررسی رابطه اضطراب و افسردگی دانشجویان با صحت مدارک بازیابی شده هنگام جستجو از اینترنت در دانشگاه علوم. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

پژوهش حاضر در مورد بررسی رابطه  اضطراب و افسردگی دانشجویان با صحت مدارك بازیابی شده هنگام جستجواز اینترنت  در دانشگاه علوم پزشكی لرستان می‌باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و از طریق مقایسه یافته های  حاصل ، نتیجه‌گیری شده است. هدف از این پژوهش مشخص نمودن رابطه بین اضطراب و افسردگی دانشجویان با صحت مدارك بازیابی شده هنگام جستجو از اینترنت می‌باشد، و اینكه به دانشجویان كمك شود تا در چه حالتهای  می توانند  به جستجو مدارك مورد نیاز خود بپردازند. جامعه مورد پژوهش شامل دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی لرستان است كه از میان آنها 120 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم پرستاری انتخاب شدند.  

 

اسدی، منور. مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر افشین موسوی چلک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

پژوهش حاضر در مورد مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. هدف این پژوهش مطالعه هدف جستجو، انواع منابع اطلاعاتی، روش و مجراهای دستیابی به اطلاعات و موانع و مشکلات جستجو اطلاعات اعضای هیات علمی از شبکه اینترنت می باشد. جامعه مورد پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (181نفر) است. این آمار از طریق کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اختیار بنده قرار گرفته. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. از طریق مراجعه حضوری در اختیار اعضای هیات علمی قرار داده شد و علی رغم پیگیری های متعدد بسیاری از پرسشنامه ها برگردانده نشد و نهایتاً تجزیه و تحلیل آماری روی 127 پرسشنامه ای که به دست پژوهشگر رسید انجام شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش آماری توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته استفاده گردید.  

 

تلخابی، مهدی. بررسی رفتار اطلاع‌ یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراك در استفاده از اینترنت. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر یعقوب نوروزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

توسعه اینترنت و فن‌آوری اطلاعات در جوامع علمی و تحقیقاتی موجب دگرگونی‌های گسترده ‌ای شده و استفاده از فن‌آوری مزبور فعالیت‌های علمی پژوهشگران را تحت تاثیر قرار داده و امكان دسترسی به اطلاعات و منابع مختلف، متنوع و روزآمد علمی را در كمترین زمان و با هزینه كم و با سرعت برای كاربران خود فراهم ساخته است. هدف این پژوهش، بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراك در استفاده از اینترنت می‌باشد. بعلاوه تفاوت رفتار اطلاع‌یابی آنان در حوزه‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی و كشاورزی بررسی شده و ارتباط عواملی همچون مرتبه علمی، مهارتهای زبانی و رایانه‌ ای جامعه آماری، با رفتار اطلاع‌یابی آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی، جامعه مورد مطالعه، اعضای هیات علمی دانشگاه اراك و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است.  

 

امینی سابق، ناهید. بررسی رضایتمندی اعضای هیات علمی از خدمات کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر سعید غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

رضایت استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت مراکز اطلاع رسانی باشد. بدون شک تحقیق ماموریت و رسالت دانشگاه بوده و کتابخانه نیز ابزار آن تحقیق بشمار می رود ، با توجه به اینکه اعضای هیات علمی هر دانشگاه نقش اساسی در امر آموزش و پژوهش به حساب می¬آیند و اینکه کتابخانه های دانشگاه در پیشبرد اهداف پژوهشی نقش سازنده ای دارند لذا محقق در این مطالعه به دنبال آن بوده که رضایتمندی اعضای هیات علمی را از نوع ارائه خدمات کتابحانه مورد سنجش قرار دهد. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی میزان رضایتمندی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از خدمات ارائه شده کتابخانه بوده و در این راستا محقق عوامل و متغیرهای متعدی از جمله منابع موجود ، امکانات فیزیکی ، قوانین و مقررات حاکم و همچنین رفتار پرسنل کتابخانه را بر رضایتمندی مراجعه گنندگان مطالعه و تحلیل نموده است. روش کار این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.  

 

تروهید، نفیسه. بررسی تطبیقی وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی ایران براساس معیارهای ارزیابی موجود در متون ومنابع مرتبط. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

اینترنت، یک شاهراه اطلاعاتی است که امکانات و ابزارهای گوناگونی را برای تبادل اطلاعات و منابع عظیم دانش فراهم کرده است. در این میان وب سایتهای دانشگاهی با توجه به ایفای نقش حیاتی در تبادل اطلاعات علمی و ارائه خدمات آگاهی رسانی به دانشگاهیان از اهمیت بالایی برخوردار است.هدف اصلی این تحقیق،بررسی و شناخت وضعیت وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی ایران بر اساس معیارهای ارزیابی است. برای تهیه سیاهه کنترل (چک لیست) از روش کتابخانه ای (مطالعه متون ومنابع مربوط به این حوزه) استفاده شده است. بررسی وضعیت وب سایتها به صورت مستقیم است واز این طریق به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.جامعه پژوهش را وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی مراکز استانها تشکیل داده است. لازم به ذکر است که وب سایتهای مورد بررسی فقط وب سایتهای فارسی می باشد.این سیاهه دارای 32 وب سایت است که 4 دانشگاه مربوط به تهران و بقیه مربوط به سایر شهرها می باشد. در کل دارای 5 معیار و 35    مولفه می باشد.  

 

صیفوری، ویدا.  بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر سعید غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف اصلی پژوهش حاضر، مشخص شدن سواد اطلاعاتی دانشجویانی است که در حال فارغ التحصیل شدن هستند. در این پژوهش ، آشنایی و استفاده دانشجویان از منابع اطلاعاتی و همچنین مهارت آنان در ارزیابی مفید بودن منابع بازیابی شده ، مورد بررسی قرار می گیرد . بررسی نتایج این پژوهش می تواند در بهبود برنامه های درسی و آموزشی دانشگاه ها موثر بوده و به تحول پژوهش و تحقیقات درمراکز آموزشی منجر گردد . روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و شیوه گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بود. بررسی های آماری توسط نرم افزار SPSS  و آزمون t  و مجذور کا،  جهت تجزیه و تحلیل یافته ها و بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است.  

 

سلیمانی، حسین. بررسی میزان رضایت و عوامل موثر بر استفاده از پایگاه های اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر یعقوب نوروزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

این پژوهش با هدف بررسی میزان سطح رضایت و عوامل موثر بر استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز از پایگاه های اطلاعاتی پیوسته خریداری شده توسط دانشگاه مذکور، در سال تحصیلی 87-88 به انجام رسیده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی – توصیفی است که جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است و انتخاب نمونه از بین  افراد جامعه مورد پژوهش با روش تصادفی به نسبت جمعیت اعضای هیات علمی هر دانشکده (تصادفی طبقه ای) صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پایگاه های اطلاعاتی ISI: Information Science Institute بیشتر از سایر پایگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و کمترین میزان استفاده نیز مربوط به پایگاه IEEE: Institute of Electrical & Electronics Engineers است. همچنین کمترین میزان رضایت از ویژگی های پایگاه های اطلاعاتی، عدم مرتبط بودن اطلاعات با موضوع درخواست و بالاترین سطح رضایت، به راحتی استفاده از پایگاه ها مربوط می شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نیز به این صورت بود که بین میزان استفاده از پایگاه ها و ساعات تدریس اعضای هیات علمی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین در بین رتبه های مختلف علمی اعضا نیز از لحاظ میزان استفاده تفاوت های معنی داری وجود داشت.   

 

سرتیپی یاراحمدی، رزیتا. کاربرد فن آوری اطلاعات در توانمند سازی شغلی کارکنان کتابخانه های منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر محسن حمیدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف پژوهش حاضر آگاهی از دیدگاه کارمندان کتابخانه های منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی در مورد نقش فن آوری های اطلاعاتی در مورد عملکرد شغلی آنان و نشان دادن اهمیت و جایگاه تاثیر گذار فن آوری بر پیشرفت کاری و توانمندسازی آنها می باشد. لذا با مخاطب قرار دادن کلیه نیروهای شاغل اعم از مدیران، کارشناسان و کارمندان در مجموع نظرات 65 نفر پاسخگو در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. شاخص های مختلف توانمندسازی سازمانی مانند بهبود عملکرد، استقلال و آزادی کاری، افزایش مسئولیت، رضایتمندی شغلی، افزایش توان تصمیم گیری، افزایش تنوع شغلی، مسئولیت پذیری و خودکنترلی و در نهایت توسعه و پیشرفت حرفه ای. مولفه هایی بودند که در شکل فرضیه پژوهش و پرسش های اساسی آن مطرح شدند. فرضیه پژوهش استفاده از فن آوری های اطلاعاتی را موجب بهبود عملکرد کارکنان کتابخانه های منطقه 5 دانشگاه آزاد می دانست. یافته ها نشان داد که کتابخانه های منطقه 5 از حداقل 5-1 نفر نیرو بهره مند است؛ و (6/64 درصد) آنان در رشته کتابداری تحصیل کرده اند. (7 درصد) آنان لیسانس هستند و در (2/69 درصد) موارد، در هر کتابخانه یک رایانه برای هر کارمند موجود است. از نرم افزارهای صفحه گسترده و اینترانت نزدیک  جامعه پژوهش بهره می گیرند. ولی از نرم افزارهای کاربردی و شبکه های کامپیوتری بیش از (5 درصد) استفاده می شود. امورات جاری کتابخانه ها مثل صدور کارت فهرست نویسی، کارت عضویت و پردازش تصاویر در اکثر موارد بالای (7 درصد) استفاده را نشان می دهد. عوامل اثرگذار بر پیشرفت حرفه ای از قبیل کاهش اشتباهات، رضایتمندی شغلی، صرفه جویی مالی، سرعت ارائه خدمات بوسیله آزمون آماری تایید گردیدند. فرضیه پژوهش بوسیله مجموع پاسخ ها و آزمون های انجام شده مورد تاکید و تایید قرار گرفت.  

 

امانی، عبدالباقر. بررسی میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه های دانشگاهی شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر یعقوب نوروزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی – توصیفی میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه های دانشگاهی شهر قم را بررسی می کند. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابخانه های دانشگاهی شهر قم که از ابتدای فروردین تا 15 تیرماه سال 1388 از اینترنت دانشگاه استفاده می کردند، می باشد. تعداد این کتابخانه ها 17 کتابخانه (59 کتابدار) است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و نیز نرم افزار اکسل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که (5/76 درصد) از کتابخانه های دانشگاهی شهر قم به اینترنت دسترسی دارند. (3/81 درصد از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی جامعه مورد پژوهش). (8/67 درصد) از کتابداران امکان دسترسی به اینترنت در بخش خودشان وجود دارد. (53 درصد) از کتابخانه های دانشگاهی جامعه مورد بررسی از بانک های اطلاعاتی (پیوسته) لاتین و فارسی استفاده می کنند. میانگین میزان استفاده از اینترنت در میان کتابداران بین 1 تا 2 ساعت در روز است. (8/28 درصد) کتابداران از پست الکترونیکی در کارهای بخش مرجع و اطلاع رسانی کتابخانه استفاده می کنند. (1/88 درصد) به علت سرعت و دقت بالا، برطرف کردن نیاز مراجعین در کمترین زمان و صرفه جویی در مکان و زمان از اینترنت در کتابخانه استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اینترنت در بخش مرجع و اطلاع رسانی کتابخانه نقش پررنگ و در بخش امانت کتابخانه های دانشگاهی جامعه مورد بررسی کمترین نقش را دارد. کاربرد اینترنت در بخش های مختلف کتابخانه، متفاوت است. در بخش مجموعه سازی (3/82 درصد) از کتابداران کتابخانه های جامعه مورد بررسی برای آگاهی از انتشارات جدید ناشران از طریق نشانی پست الکترونیکی، بخش فهرست نویسی (5/87 درصد) به منظور دسترسی به فهرست های کتابخانه ها. بخش مرجع و اطلاع رسانی (4/71 درصد) به منظور جستجوی پایگاه های کتابشناختی، بخش امانت به منظور جستجوی کتاب و در بخش نشریات (6/63 درصد) به منظور جستجوی راهنمای ادواری های الکترونیکی از اینترنت استفاده می کنند. میزان استفاده از اینترنت در بخش فهرست نویسی در حد خیلی زیاد، بخش مجموعه سازی، بخش مرجع و اطلاع رسانی، بخش نشریات در حد زیاد و در بخش امانت در حد کم می باشد. 8/45 درصد کتابداران کتابخانه های دانشگاهی جامعه مورد بررسی عدم آشنایی با اینترنت و کاربردهای آن را دلایل عدم استفاده کتابداران از اینترنت در خدمات اطلاع رسانی ذکر کرده اند.  

 

شمسی، اشرف. بررسی وضعیت نشر کتاب استان قم بین سال های 1386 – 1377. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر داریوش مطلبی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1388.

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نشر کتاب استان قم طی سال های 1386- 1377 است. بررسی وضعیت نشر کتاب از نظر پوشش موضوعی، تعداد عناوین، میزان چاپ اول و مجدد، ترجمه و تالیف و شمارگان کل و متوسط کتاب های منتشر شده در استان قم طی دوره 10 ساله و سهم استان قم از نشر ملی، و همچنین گردآوری دیدگاه های ناشران در رابطه با موانع موجود نشر کتاب، وضعیت توزیع کتاب، تاثیر عوامل مختلف نظیر حمایت مالی، ترویجی و تنظیمی، نهادهای مربوط بر روند کاری ناشران، میزان رضایت ناشران از فعالیت شغلی شان هدف های این پژوهش را تشکیل می دهند. نتایج فرضیه پژوهش «نشر کتاب در استان قم طی سال های 1386-1377 رشد مطلوبی داشته است» را مورد تایید قرار داده است. روش پژوهش پیمایشی – توصیفی و اسنادی (کتابخانه ای) می باشد که با استفاده از پرسشنامه گردآوری اطلاعات صورت گرفت و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل 96 ناشر بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد وضعیت نشر در استان قم نسبت به کل کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است به طوری که بعد از تهران در این زمینه مقام دوم را کسب کرده است. با بررسی پراکندگی موضوعی کتاب های منتشر شده مشخص گردید که کتاب های حوزه دین با 77/75 درصد بیشترین و کتاب های حوزه هنر با 87 درصد کمترین کتاب های منتشر شده در این استان را به خود اختصاص داده است. اکثر ناشران قم 9/48 درصد از شغل خود رضایت دارند. به طور متوسط نشر یک کتاب بعد از دریافت مجوز نشر و ویراستاری تا توزیع آن در رساندن به خواننده 15 ماه طول می کشد و نیز مدت زمان فروش کتاب از دید ناشران به طور متوسط 12 ماه می باشد، و 8/44 درصد از کتاب های تولید شده در عرض یک سال به فروش می رسد. 58/89 درصد از ناشران میزان تاثیر نمایشگاه  استانی کتاب را بر وضعیت نشر کتاب بسیار موثر دانسته اند. 2/54 درصد از کتاب های منتشر شده، در خارج از این استان توزیع می شود. ناشران در کار چاپ و نشر کتاب با مشکلات بسیاری از جمله نداشتن زمین برای ساخت دفتر کار، ندادن وام برای چاپ کتاب، و نیز عدم حمایت از سوی نهادهای دولتی از جمله رسانه ها، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پایین بودن تبلیغات، عدم حمایت از نویسندگان، گرانی کتاب ها، کمبود کتابخانه ها مواجه هستند.  

 

حديدچي، خشايار. نقش فن­آوري اطلاعات در كتابخانه ­­هاي بيمارستاني جهت ارائه خدمات براي ارتقاء كيفيت سلامت در مراكز آموزشي و درماني شهر همدان، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع رساني، به راهنمايي سعيد غفاري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، سال 89.

هدف از اين پژوهش بررسي نقش كتابداران بيمارستان در اطلاع رساني به پزشكان متخصص، دستياران و پزشكان عمومي مراكز آموزشي و درماني شهر همدان مي­باشد. اين مطالعه از نوع پيمايشي – توصيفي است و جامعه مورد پژوهش آن را 177 نفر از پزشكان و بيماران تشكيل دادند. در اين تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شد و در نهايت پرسشنامه ها پس از تكميل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين پژوهش نشان داد كه: بين گروه پاسخگويان و چگونگي تاثير فن­آوري اطلاعات در كتابخانه­ي بيمارستان بر ارتقاء سلامت بيماران رابطه وجود دارد، بين بهترين روش تاثير فن­آوري اطلاعات در كتابخانه، دسترسي به فن­آوري­ هاي اطلاعاتي، نوع خدمات ارائه شده، نوع مشكلات كتابخانه بيمارستان در زمينه­ي استفاده از فن­آوري اطلاعات، ميزان تاثير تحصيلات مرتبط با حوزه­ي كتابداري براي خدمات رساني بهتر به مراجعين، نيز وجود دارد. ولي بين نظر گروه پاسخگويان در خصوص ميزان اطلاع از خدمات فن ­آوري اطلاعات در كتابخانه­ بيمارستان تفاوت معني­داري وجود دارد. نتيجه آن­كه، 34/5% درصد از كاركنان بيمارستان مقولات انساني (مديريت ضعيف، نداشتن تجربه و تخصص، غيبت مسئولين در ساعات حضور، برخورد بد كاركنان و عدم همكاري و ...)، 19/2% درصد از كاركنان بيمارستان مقولات تجهيزاتي (نبود امكانات  سخت افزاري و نرم­افزاري، نبود فضاي مناسب براي مطالعه، نداشتن سيستم كتابخانه­اي و ...)، 6/2% درصد از كاركنان بيمارستان مقولات فرهنگي (عدم مراجعه به كتابخانه، بي­نيازي از مطالعه، نداشتن وقت كافي و ...)، 3/4% درصد از كاركنان بيمارستان ساير موارد و 36/7% درصد از كاركنان بيمارستان عدم اطلاع رساني را در عدم استفاده از كتابخانه دخيل دانسته ­اند.

 

همتي گزافي، مجيد. بررسی نیازهای اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه، پايان نامه كارشناسي ارشد، به راهنمايي علي اكبر فاميل روحاني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، سال 89.

پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح نیازهای اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل 54 کتابدار کتابخانه عمومی بوده، که 52 نفر به پرسشنامه تحقیق پاسخ داده اند. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری، و برای تحلیل آماری آنها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس یافته ها، هدف اولیه کتابداران از رفع نیازهای اطلاعاتی، افزایش سطح کمی و کیفی ارائه خدمات به مراجعین و جلب رضایت بیشتر آنان ذکر شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین مانع رفع نیازهای اطلاعاتی کتابداران مسائل خانوادگی و رسیدگی به مشکلات و گرفتاریهای شخصی یا عمومی زندگی، است. اضافه بر این مهمترین مانع رفع نیازهای اطلاعاتی از طریق جستجوی اینترنتی پرداخت هزینه برای جستجوی دلخواه در اینترنت پر سرعتADSL  می باشد. دیگر یافته ها نشان می دهد که در میان منابع رسمی کسب اطلاعات کتابداران، مواد عمومی کتابخانه ای بیشترین استفاده و پس از آن به ترتیب، منابع اینترنتی و مواد اختصاصی کتابخانه ای قرار دارند. در میان مواد عمومی کتابخانه ای کتابها بیشترین استفاده را دارند. همچنین در میان انواع منابع اینترنتی، گشت و گذار و جستجو در وب سایت ها و وبلاگهای مختلف و از میان انواع مواد اختصاصی کتابخانه ای مواد دیداری- شنیداری بیشترین کاربرد را دارند. در بین منابع غیر رسمی کسب اطلاعات، شرکت در دوره های آموزش تخصصی کتابداران مهمترین منبع رفع نیاز اطلاعاتی کتابدارن به شمار می رود. همچنین در نیازهای اطلاعاتی کتابداران بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی جنسیت، وضعیت تأهل و رشته تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود ندارد. و نیز بین نیازهای اطلاعاتی کتابداران بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی سن، سابقه کاری، میزان رضایت از حقوق دریافتی و میزان رضایت شغلی آنها رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین نیازهای اطلاعاتی کتابداران و درجه تحصیلی آنان رابطه معناداری وجود دارد. علاوه برآن، سطح نیازهای اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه پایینتر از حد متوسط قرار دارد که این نتیجه منجر به رد فرضیه اول تحقیق مبنی بر بالا بودن سطح نیازهای اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه گردید.  

 

سهرابی، خدیجه. بررسی وضعیت بهره­ گیری از ابر­برچسب­ ها در ساختار وب­گاه­ های نشریات بین­ المللی علوم پزشکی ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی، به راهنمایی عباس حری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1390.

در این پژوهش، به تعیین میزان استفاده از ابربرچسب­ ها در ساختار وب­گاه­ های نشریات بین­ المللی علوم پزشکی ایران پرداخته شده است. سهرابی در این پژوهش، به مطالعه بر روی 51 وب­گاه نشریات علوم پزشکی ایران پرداخته که در کل 586 صفحه وب را تشکیل می­ دهند. پژوهش وي از نوع کاربردی و روش به­ کار رفته در آن پیمایشی توصیفی است که داده­ ها از طریق سیاهه وارسی جمع­ آوری و با استفاده از نرم­ افزار اِس. پی. اِس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته­ ها پژوهش وي نشان می­ دهد که ازمیان 23 نوع ابربرچسب مورد بررسی، ابربرچسب عنوان با (95/5 درصد)­ و مجموعه نویسه­ ها با (93 درصد) بیشترین میزان استفاده و ابربرچسب­ های ایمیل، رده­بندی، پاسخ به، مالک صفحه، تجدید کردن با صفر درصد کمترین میزان استفاده را داشته­ اند. میزان استفاده از ابربرچسب­ های کلیدواژه و توصیف نیز به­ ترتیب 79/5 درصد و72/7 درصد بوده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که ابربرچسب­ های عنوان، مجموعه نویسه­ ها، کلیدواژه و توصیف مورد توجه بیشتر طراحان وب­گاه ­ها بوده است؛ درحالی که ابربرچسب مؤثر تاریخ انقضاء که در اطلاع­ رسانی از تغییرات ایجاد شده در وب­گاه­ ها نقش مهمی را ایفا کرده و نیز زمان اتمام اعتبار محتوای یک صفحه را مشخص می­ کند، در نشریات بین­ المللی علوم پزشکی مورد غفلت واقع شده است.

 

بروجرديان، مرجان. بررسی رفتار اطلاع­ یابی دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان. پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی، به راهنمايي سعيد غفاري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، سال 1390. 

هدف از این پژوهش، بررسی رفتار اطلاع­ یابی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان است. کل جامعه آماري این پژوهش 300 نفر بوده­ اند كه به­ صورت تصادفي خوشه‌اي انتخاب شده­ اند كه از اين ميان تعداد 200 نفر معادل 66 درصد در اين پژوهش شركت كرده­ اند. نتايج پژوهش وي نشان مي­ دهد که جامعه مورد پژوهش در گروه سنی زیر 20 سال دارای بیشترین فراوانی (39 درصد) و اکثریت آنان (37 درصد) در رشته‌هاي علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند. مهم­ترین اهداف دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان از جست­وجوی اطلاعات، تهیه گزارش­ های کلاسی (29 درصد)، دسترسی به اطلاعات روز آمد (23 درصد) و انجام تحقیقات علمی (26 درصد) است. کتاب­ های درسی (38 درصد) و نشریات ادواری (19 درصد) به­ترتیب بیشترین منابع اطلاعاتی چاپی مورد استفاده دانشجویان است. از امکانات مورد استفاده در اینترنت، وب با 42 درصد، پست الکترونیکی با 21 درصد و اتاق­ های گفتگو با 18 درصد، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده ­اند. همچنین میزان استفاده دانشجویان از اینترنت متوسط و معادل با 33 درصد است. همچنين بین جنسیت و استفاده از اینترنت و نیز دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان و فن­آوری­ های نوین اطلاع رسانی رابطه معنی­ داری وجود دارد.  

 

دارابی، فاطمه. بررسي توانمندي‌های كتابخانه‌هاي عمومي استان لرستان در فراهم‌آوري ابزارها و زمينه‌هاي توسعه سواد اطلاعاتي از ديدگاه دانشجويان عضو اين كتابخانه‌ها. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع­رسانی، به راهنمایی محسن حميدي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، سال 1390.

این پژوهش با هدف بررسی توانمندی­ های کتابخانه‌های عمومی استان لرستان در فراهم‌آوری ابزارها و زمینه‌های توسعه سواد اطلاعاتی از دیدگاه دانشجویان عضو این کتابخانه‌ها، یک مطالعه کاربردی با روش پیمایشی- تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که شامل پرسشنامه مديران (11 سؤال) و اعضاء (با 24 سؤال بسته و يك سؤال باز) است. جامعه این پژوهش را کتابخانه­ های عمومی لرستان تشکیل می­ دهند که به روش نمونه‌گيري تصادفی از بین آن­ها، نمونه گیری به عمل آمده است. نتایج این پژوهش، نشان می­ دهد که در فرآيند توسعه سواد اطلاعاتي، نقش کتابدار در زمينه توسعه نتایج و بهره‌برداری مناسب از مفاهیم سواد اطلاعاتي بیشترین تأثیر (45/8 درصد) را داشته است و همچنین کتاب (63/2 درصد) بیش از سایر منابع مورد توجه قرار گرفته است و دسترسی به مخازن کتابخانه‌ها به­عنوان بهترین ابزار راهبردی در جست­وجوی اطلاعات (43/5 درصد) موردنظر بوده است. همچنین کتابخانه‌های عمومی به میزان زیادی (49/6 درصد) در بالا بردن مهارت‌های سواد اطلاعاتی نقش داشته‌اند. همچنین فرضیه مطرح شده در این پژوهش مبنی بر این­که کتابخانه‌های عمومی استان لرستان در فراهم‌آوری ابزارها و زمينه‌های توسعه سواد اطلاعاتی دانشجویان عضو به توانمندی‌هایی کمتر از حد متوسط دست یافته‌اند، مورد تأیید قرار نگرفته است و نتايج  پژوهش، حاکی از آن است که توانمندي كتابخانه‌ها در اين زمينه در حد متوسط و بالاتر از متوسط است.  

 

اسكندرزاده، سودابه. مقايسه ميزان مهارت­ هاي مطالعه دانشجويان قوي و ضعيف دوره كارشناسي رشته مديريت دانشگاه پيام نور مركز همدان در سال تحصيلي 89-90. پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع ­رساني، به راهنمايي علي اكبر فاميل روحاني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان،  سال 1390.  

هدف از این پژوهش، مقايسه­ ميزان مهارت­ هاي مطالعه دانشجويان قوي و ضعيف دوره­ كارشناسي رشته مديريت دانشگاه پيام نور مركز همدان، در سال تحصيلي 89-90 توسط پژوهش­گر عنوان شده است که در طي يك مطالعه علي مقايسه­ اي از بين دانشجويان رشته مديريت مركز همدان كه تعداد آنان 820 نفر است، انجام یافته است. در این پژوهش، با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه 198 نفر تعيين شده است، اين تعداد به روش نمونه­ گيري تصادفي منظم انتخاب شده­ اند. داده­ های استخراج شده با استفاده از شاخص­ هاي مركزي و پراكندگي توصيف شده­ اند. همچنين به­ منظور آزمون فرضيه و سوال­ هاي اساسي پژوهشي از آزمون t براي گروه­ هاي مستقل استفاده شده است. نتايج این پژوهش، نشان­گر آن است که مهارت­ هاي مطالعه و خرده مهارت­ هاي مديريت زمان، تمركز، خواندن، درك مطلب، يادداشت­ برداري، نوشتن، امتحان دادن و مقابله با اضطراب امتحان در بين دانشجويان قوي، بهتر از دانشجويان ضعيف است. با توجه به نتایج، در این پژوهش، پيشنهاد مي­ شود تا با آموزش مهارت­ هاي مطالعه، زمينه­ ارتقاي پيشرفت تحصيلي دانشجويان فراهم گردد.  

 

بساطي، زهره. ترسيم نقشه دانش اعضاي هيئت علمي دانشكده فني دانشگاه رازي. پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع ­رساني، به راهنمايي مظفر چشمه سهرابي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، سال 1390.

این پژوهش، با هدف ترسيم نقشه دانش اعضاي هيئت علمي دانشكده فني- مهندسي دانشگاه رازي انجام شده است. روش اين پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي بوده و داده­ ها از طريق پرسشنامه­­ هايي كه بين كليه اعضاي هيئت علمي دانشكده فني توزيع شده­ اند، گردآوري شده اند. در اين پژوهش كليه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي اعضاي هيئت علمي دانشكده فني مهندسي، تا پايان سال 1389 با استفاده از پرسشنامه­ هايي كه بين آن­ها توزيع گرديده است و همچنين مستندات موجود (شامل بررسي پروفايل­ ها، طرح­ هاي پژوهشي و ...) استخراج شده است. دانشكده فني- مهندسي دانشگاه رازي داراي 5 گروه آموزشي مهندسي مكانيك، مهندسي عمران، مهندسي شيمي، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر است. با بررسي هر يك از گروه­ هاي آموزشي، دانش­ ها و تخصص­ هاي موجود و افراد صاحب دانش، شناسايي و در قالب نقشه به نمايش در آمده است. بيشترين سابقه همكاري ميان اعضاي هيئت علمي، در تأليف و نگارش مقاله و انجام طرح­ هاي پژوهشي مشترك، مربوط به گروه آموزشي مهندسي مكانيك است. بالاترين ميزان چاپ مقالات در پايگاه  ISI مربوط به گروه مهندسي شيمي است. اعضاي هيئت علمي دانشكده فني و مهندسي، كمبود تجهيزات و امكانات را مهم­ترين نياز دانشي خود ذكر كرده­ اند و عمده نيازهاي دانشي خود را از طريق بانك­ هاي اطلاعاتي داخل دانشگاه كسب مي­ كنند. همچنين نتایج پزوهش بیان­گر آن است که سمت­ هاي اجرايي اعضاي هيئت علمي دانشكده فني مهندسي، تناسب چنداني با تخصص آن­ها ندارد.    

 

زهدی، سارا. بررسی مهارت­ ها و قابلیت­ های کتابداران دیجیتال: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه ­های دانشگاهی تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی، به راهنمایی علی­رضا اسفندیاری مقدم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1390.

گسترش به کارگیری فن­ آوریدر کتابخانه­ ها و مراکز اطلاع­ رسانی در جوامع کنونی ایجاد کتابخانه­ هایدیجیتال را در پی داشته است؛ و از آن­جایی­که منابع انسانی تأثیرگذارترینمؤلفه در کتابخانه­ ها هستند، می­توان از تبدیل کتابداران سنتی بهکتابداران دیجیتال حائز مهارت­ هایی خاص در این زمینه به­ عنوان پیش ­نیازتبدیل کتابخانه­ ها به کتابخانه­ های دیجیتال اشاره کرد. این پژوهش، با هدف بررسیمهارت­­ ها و قابلیت­ های کتابداران دیجیتال انجام گرفته استو مورد پژوهی کتابداران کتابخانه­ های دانشگاهی تبریز است. جامعه آماری این پژوهش کاربردی را کتابداران دانشگاه­ های تبریز، علوم پزشکی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تشکیل می­ دهد. در این پژوهش، 100 کتابدار از سه دانشگاه مذکور به سؤالات مطرح در پرسش­نامه پاسخ دادند. جهت گردآوری داده­ ها، از ابزار پرسشنامه­ استفاده شده است که در برگیرنده هفت مهارت اصلی مورد نیاز کتابداران دیجیتال به شرح زیر است: "مهارت آموزشی"، "مهارت پژوهشی"، "مهارت مدیریتی"، "مهارت اطلاعاتی"، "مهارت اینترنتی"، "مهارت شخصیتی" و "مهارترایانه­ ای". هر مهارت اصلی نیز شامل چند زیر مهارت است که مهارت­ های ذکر شده با مرور متون مرتبط با موضوع به­ دست آمده­ اند. یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد که میانگین مقیاس مهارت­­ های دیجیتال 180، میانگین درجه اهمیت مهارت­ های دیجیتال 251/54 و میانگین میزان توانمندی در مهارت­ های دیجیتال 180/39 است که به این معنا است که میانگین میزان توانمندی به میانگین مقیاس نزدیکتر است. همچنین، تنها 52 درصد از کتابداران مورد پژوهش از توانمندی بالایی در انجام امور با مهارت­ های دیجیتال برخوردارند، در صورتی­که از نظر 90 درصد کتابداران داشتن مهارت­ های دیجیتال دارای اهمیت است. بنابراین می­ توان گفت که به­­طور کلی میزان توانمندی در مهارت­ های دیجیتال در بین کتابداران مورد بررسی پایین بوده، اما درصد بالایی از کتابداران از اهمیت مهارت­ های دیجیتال آگاهند. همچنین نتایج آزمون فرضیه­ های پژوهش نشان می­ دهد که بیشترین میانگین مربوط به نمرات میزان توانمندی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کمترین میانگین مربوط به کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز است. طبق نتایج به­ دست آمده، فرضیه وجود تفاوت معنی­ دار بین میزان توانمندی کتابداران 3 دانشگاه مورد بررسی رد شده و پژوهش­گر چنین نتیجه گرفته است که بین میانگین نمرات میزان توانمندی کتابداران تفاوت معنی­ داری وجود ندارد. نتیجه آزمون دومین فرضیه نیز اثبات کرده است که بیشترین و کمترین میانگین نمرات درجه اهمیت به­ ترتیب مربوط به کتابداران دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد است؛ همچنین بین میانگین نمرات درجه اهمیت کتابداران دانشگاه­ های پزشکی، آزاد و تبریز با اطمینانِ 99 درصد تفاوت وجود دارد که این نتیجه فرضیه دوم را  تأیید می­ کند.  

 

حاتمی، سپیده. بررسي مقایس ه­ای نقش هوش فرهنگی بین مدیران وكتابداران کتابخانه ­های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 5 و مدیران وکتابداران کتابخانه ­های عمومی درجه 1 مستقر در منطقه. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی، به راهنمایی مهدی علیپور حافظی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال ۱۳۹۰.

در این پژوهش، پژوهش­گر بهبررسي و مقایسه هوش ­فرهنگی برعملكردوظيفه­ ايمديران و کتابداران پرداخته و نيز نقش حساس و مؤثر آن­ها را در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد و عمومی روشن می­ سازد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه­ ای در دو بخش، جهت جمع­ آوری اطلاعات از مدیران و کتابداران، کتابخانه­ های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج و مدیران و کتابداران کتابخانه­ های عمومی درجه یک مستقر در منطقه پنج استفاده شده و از مجموع 117 پرسشنامه 96 پرسشنامه عودت داده شده­ اند. در این پژوهش، نمونه برابر جامعه انتخاب شده است و در تجزیه و تحلیل آن از روش آمار استنباطی در خصوص بررسی سؤالات پرسشنامه و سؤالات اساسی و فرضیه پژوهش به نسبت لازم بهره­ گیری به عمل آمده است. یافته­ ها، حاکی از آن است که بین هوش­ فرهنگی با رشته تحصیلی و میزان تحصیلات رابطه­ ای وجود ندارد. همچنین یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که در جهت شناخت هوش­ فرهنگی و استفاده از مبانی، روش­ ها و ابزارهای آن در میان مدیران و کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج و همچنین مدیران کتابداران کتابخانه­ های عمومی درجه یک مستقر در منطقه بر اساس مقیاس رتبه­ ای تفاوت وجود دارد. قابل ذکر است در سایر فرضیه­ ها از جمله: "نقش راهبردي هوش ­فرهنگي"، "مرجعيت کتابخانه­ ها، جهت استفاده از هوش فرهنگي" و نیز "برنامه­ هاي آموزشي، در جهت تقویت و توسعه هوش ­فرهنگی" رابطه معنی­ داری وجود ندارد. در نهایت آزمون­ های آماری به­ عمل آمده، روشن می­ سازد که فرضیه مطرح شده مبنی بر «هوش ­فرهنگی مدیران و کتابداران کتابخانه­ های عمومی در سطحی بالاتر از مدیران و کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج» مورد تاًیید، و مقبولیت و پذیرش این نقش در نزد جامعه مورد مطالعه از اطمینان و تاًیید خوبی برخوردار است.  

 

كريمي زين­ دشتي، الميرا. بررسي ميزان استفاده دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از فن­آوري­ هاي وب 2 و ارائه راه­ كار. پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع­ رساني، به راهنمايي مهدی عليپور حافظي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، سال 1390.

كريمي زين­ دشتي در این پژوهش به دنبال بررسی ميزان استفاده دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از فن­ آوري وب 2 و ارائه راه­ كار پيشنهادي است. نتايج پژوهش وی نشان می­ دهد كه بيشترين استفاده دانشجويان پزشكي از اينترنت دستيابي به اطلاعات است كه در منابع چاپي محلي يافت نمي­ شود، همچنين دانشجويان اصلي­ ترين مانع را براي استفاده از فن­ آوري وب 2،‌ عدم دسترسي به فن­ آوري وب 2 (فيلترينگ) بيان  كرده­ اند. 37/5 درصد دانشجويان در حد متوسط از ويكي­ ها، 25 درصد در حد زياد از شبكه­ هاي اجتماعي، 40 درصد در حد خيلي كم از شبكه­ هاي اجتماعي و ويدئويي، 47/5 درصد در حد كم از شبكه­ هاي اجتماعي تصويري، 41/2 درصد در حد خيلي كم از شبكه­ هاي اطلاع­ رساني، 61/2 درصد در حد خيلي كم از آر. اِس. اِس.، 57/7 درصد در حد خيلي كم از پاكدست، 61/2 درصد در حد خيلي كم از نشانه­ گذاري اجتماعي، 53/8 درصد در حد خيلي كم از رده­ بندي اجتماعي، 37/5 درصد در حد متوسط از وبلاگ استفاده مي­ كنند. با توجه به اختلاف ميانگين كه در 0/95750 است،‌ ميزان تأثير فن­ آوري وب 2 در روزآمدي اطلاعات دانشجويان پزشكي از حد متوسط كمتر است.  

 

ولیزاده،­ بهزاد. بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيئت علمي واحد علوم و تحقيقات تهران در سال­ هاي 1385-1388. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع ­رسانی، به راهنمایی سعید غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 90.

وليزاده در پژوهش خود، به بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيئت علمي واحد علوم و تحقيقات تهران در سال­ هاي 1385- 1388 با استفاده از ابزار پرسشنامه، پرداخته است. جامعه آماري این پژوهش را اساتید مشغول به تدريس در دانشكده‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي (855 نفر)، واحد علوم و تحقيقات هستند که به ­علت بزرگ بودن حجم جامعه پژوهش، از روش نمونه ­گيري طبق ه­اي تصادفي با تخصيص متناسب براي انتخاب اعضاي نمونه استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش وي نشان مي‌دهد که از مجموع 263 نفر عضو هیئت علمي نمونه مورد پژوهش، 186 نفر مرد و 77 نفر زن هستند که از اين تعداد 208 نفر مدرک تحصيلي خود را در ايران اخذ کرده ­­اند و 55 نفر مدرک خود را خارج از ايران دريافت نموده ­اند. 16 نفر داراي مرتبه علمي استاد، 16 نفر داراي مرتبه علمي دانشيار، 160 نفر داراي مرتبه علمي استاديار و 71 نفر داراي مرتبه علمي مربي هستند. همچنین پژوهش­گر بیان می­کند که با توجه به بررسی­ های انجام یافته، تمامي اساتید داراي فعاليت ­هاي پژوهشي هستند، ولي پراكندگي و تنوع فعالیت­ ها با هم متفاوت است و بيشترين حجم فعاليت اعضاي هیئت علمي واحد مربوط به تدوين مقاله علمي ـ پژوهشي است كه شخصاً تدوين شده است و كمترين حجم فعاليت پژوهشي مربوط به ثبت اختراع است كه فقط 10 درصد اعضاي هيئت علمي را شامل مي‌شود.  

 

عباسپور خیابانی، اعظم. بررسی میزان ربط در بازیابی اطلاعات در پایگاه ­های  از Shpringer،Science Direct، Acs  از دیدگاه دانشجویان دوره دکتری دانشگاه تبریز. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش­ شناسي، به راهنمايي محسن حمیدی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1390.  

هدف این پژوهش، بررسی میزان ربط در بازیابی اطلاعات در پایگاه­ ها از دیدگاه دانشجویان دکتری شیمی دانشگاه تبریزاست. روش به كار رفته در اين پژوهش پيمايشي، توصیفی- استنباطي است و ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه استو تجزيه و تحليل داده­ ها با روش آمار توصيفي (فراواني، درصدها، نمودارها) براي پاسخ به سوالات اساسي و از آمار استنباطي با استفاده از آزمون فريدمن و آناليز واريانس براي آزمون فرضيه ­ها، و نرم افزار اِس. پی. اِس. اِس. استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاكي از آن استکه از کل جامعه پژوهش (57/7 درصد) را مردان و مابقی را زنان تشکیل می­ دهند. (77/5 درصد) جامعه آماری از کتابخانه دیجیتال دانشگاه تبریز استفاده می­ کنند و هر سه پايگاه با (88/7 درصد) اهمیت استفاده را براي دانشجويان دارد ولي پوشش موضوعي، قابل دسترس بودن و همچنين روزآمد بودن و مرتبط بودن مدارك بازيابي شده از پايگاه ScienceDirect ، اين پايگاه را در بين سه پايگاه از رتبه بالا برخوردار كرده است. يافته­ هاي اين پژوهش از فرضيه اول، با استفاده از آزمون فريدمن بيانگر آن است  كه پايگاه ScienceDirect بالاترين میزان ربط را در بین سه پایگاه دارد. همچنين از فرضيه دوم با استفاده از آزمون انوا بيانگر آن است  كه بين پايگاه هاي ACSScienceDirect, Springer تفاوت معني ­داري وجود دارد.    

 

مهديزاده، مريم. بررسی فرهنگ سازمانی حاکم بر کارکنان کتابخانه ­های دانشگاه­ های تبریز بر اساس مدل کوئین. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش­ شناسي، به راهنمايي  محمد حسن­زاده. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، سال 1390.

هدف این پژوهش، بررسی و شناخت فرهنگ سازمانی حاکم بر کارکنان کتابخانه های دانشگاه­ های تبریز است. در این پژوهش برای بررسی فرهنگ سازمانی از الگوی کوئین استفاده شده است. چهار نوع فرهنگ ارائه شده در این الگو عبارتند از: فرهنگ سلسله­ مراتبی، فرهنگ ویژه ­سالاری، فرهنگ طایفه ­ای، فرهنگ بازار. جامعه آماری این پژوهش، 92 نفر کارکنان کتابخانه­ های دانشگاه­ های تبریز هستند و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعیین شده است. ابزار  مورد استفاده حهت گردآوري داده ­ها، پرسشنامه است. نتايج بدست آمده از پژوهش نشان مي­ دهد كه در میان گونه­ ها، فرهنگ سازمانی، فرهنگ طایفه­ ای در اولویت اول قرار دارند، سپس فرهنگ­ بازار، فرهنگ سلسله ­مراتبی و فرهنگ ویژه ­سالاری قرار دارند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می­ دهد که بین فرهنگ سازمانی کارکنان کتابخانه­ های دانشگاه­ های تبریز از لحاظ جنسیت، نوع استخدام، تحصیلات، سابقة کار و نوع فرهنگ حاکم بر کارکنان تفاوت معني­­ داری وجود ندارد.

 

درم ­نثاري، مهدي. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ­های عمومی شهرستان تبریز با استفاده از مدل لایب کوآل. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسي، به راهنمايي يعقوب نوروزي. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، سال 1390.

هدف اين پژوهش، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ­های عمومی شهرستان تبریز با استفاده از مدل لایب کوآل است.  ابزار گردآوري داده­ ها پرسشنامه است. یافته­ های بدست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که سطح خدمات دریافتی کاربران از کتابخانه‌ها در تمام موارد از سطح حداقل مورد انتظار آن­ها فراتر است، اما هنوز حداکثر سطح مطلوبیت مورد نظر کاربران را فراهم نکرده‌اند. همچنین بر اساس یافته‌های این پژوهش و امتیازات تعلق یافته از سوی کاربران، بخش منابع کتابخانه‌ها نسبت به سایر بخش‌ها ضعیف‌تر بوده و قوی‌ترین بخش کتابخانه‌ها مربوط به حوزه وجود کارکنانی با برخورد مؤدبانه است.

 

اکبری باویل سفلائی، تينا. کتابخانه­ های عمومی آینده از دیدگاه اعضای گروه بحث کتابداری مشهد. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسي، به راهنمايي علی­رضا اسفندیاری مقدم. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، سال 1391.

هدف اين پژوهش، شناسایی کتابخانه­ های عمومی آینده از نقطه ­نظر اعضای گروه بحث الکترونیکی کتابداری مشهد است. روش اين پژوهش مورد استفاده، پيمايش تحليلي است و ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه است. براي تجزيه و تحليل داده ­ها از نرم ­افزارهای اِکسل و اِس. پی. اِس. اِس. استفاده شده است. یافته ­های پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه اعضای نمونه پژوهش، شاهد کتابخانه ­های عمومی دیجیتال با منابع دیجیتال در آینده خواهیم بود؛ همچنین به­ کارگیری فن­آوری مرجع مجازی در ارائه خدمات، ارائه خدمات آگاهی­ رسانی کتب رزروی برگشت داده شده به میز امانت، آگاهی ­رسانی اتمام مهلت امانت، اطلاع دادن بخش­ های کتابخانه، اطلاع­ رسانی نحوه ارتباط با بخش­ های مختلف کتابخانه به کاربران توسط موبایل جزو ویژگی­ های کتابخانه­ های عمومی آینده خواهد بود و دسترس ­پذیر ساختن منابع الکترونیکی و نیز حفظ دانش گذشته جزو مهم­ترین نقش ­ها و کارکردها و اهدافی نظیر بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی، توسعه و اعتلای دانش، کمک برای بهتر بودن فرد در جامعه، ارتقای توانایی، آموزش سواد اطلاعاتی و خودآموزی جزو مهم­ترین اهداف کتابخانه­ های عمومی آینده خواهند بود. همچنین اعضای نمونه آماری پژوهش، با تغییر نیافتن ساختمان کتابخانه و نیز جایگزین شدن با فضاهای مجازی نظر منفی و دیدگاه مثبتی نسبت به گسترش ساختمان کتابخانه­ های عمومی در آینده دارند. همچنین پژوهشگر با تکیه بر یافته­ های پژوهش، بیان می­ کند که بین دیدگاه اساتید، کتابداران و دانشجویان عضو گروه بحث الکترونیکی کتابداری مشهد در رابطه با کتابخانه ­های عمومی آینده تفاوت معنی ­داری وجود دارد.  

 

میرزائی زنگی، زهره. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی کارکنان شاغل در کتابخانه­ های دانشگاه تبریز. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسي، به راهنمايي محسن حمیدی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، سال 1391.

هدف اين پژوهش، بررسی سرمایه اجتماعی بین کارکنان شاغل در کتابخانه ­های دانشگاه تبریز است. روش به كار رفته در اين پژوهش پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. روش­ های آماری به كار رفته در اين پژوهش، شامل: آزمون تی- استیودنتو آنوا است و نرم افزار مورد استفاده، اِس. پی. اِس. اِس.است. در این پژوهش، سرمایه اجتماعی براساس ابعادش مشخص شده است که عبارتند از: انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شبکه اجتماعی. نتایج اين پژوهش بيانگر آن است که تفاوت معني­ داری بین میانگین­ های سرمایه اجتماعی زنان و مردان با سطح معنی­ داری (0/692) وجود ندارد؛ همچنین در مورد محل اشتغال کارکنان نیز با سطح معنی­ داری (0/157) تفاوت معني­ داری وجود ندارد؛ با وجود اینکه یافته ­های این پژوهش حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی افراد با مدرک دکتری بیش از سرمایه اجتماعی افراد با سایر سطوح تحصیلی است و حداقل سرمایه اجتماعی مربوط به افرادی با مدرک فوق دیپلم است، باز دلایل کافی برای اینکه نشان دهد سرمایه اجتماعی در بین کارکنان با مقاطع تحصیلی مختلف با سطح معنی ­داری (0/378) متفاوت است، وجود ندارد. نتیجه کلی این پژوهش حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی بین کارکنان شاغل در کتابخانه­ های دانشگاه تبریز با میانگین (67/54 درصد)، در حد متوسط به بالا است.    

 

بازبین، مریم. بررسی ارتباط بین سواد اطلاعات و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه ­های دانشگاهی شهر کرمانشاه. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش­ شناسي، به راهنمایی مظفر چشمه سهرابی. دانشگاه آزاد اسلامی همدان، سال 1391.

هدف اين پژوهش، تعیین رابطه بين سواد اطلاعاتي کتابداران از يک طرف و رويکرد کتابداري مبتني بر شواهد آنان از طرفي ديگر، در ميان جامعه کتابخانه­ هاي دانشگاهي شهر کرمانشاه است. روش پژوهش مورد استفاده، روش پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه است. نتايج اين پژوهش، بيانگر آن است که جامعه پژوهش در چهار مؤلفه اصلي کتابداري مبتني بر شواهد (توانايي تدوين سؤال، يافتن شواهد، ارزيابي انتقادي و به کارگيري شواهد) در سطحي بالاتر از متوسط به سر مي ­برند، اما در مؤلفه مهارت ارزيابي نتايج در سطحي پايين تر از متوسط قرار دارند. همچنين در تمامي مؤلفه ­هاي سواد اطلاعاتي (تعيين وسعت و ماهيت اطلاعات، دستيابي مؤثر به اطلاعات، ارزيابي آن، کاربرد هدفمند اطلاعات جمع­ آوري شده و آشنايي با مسائل حقوقي و اقتصادي اطلاعات) در سطحي بالاتر از متوسط قرار دارند. همچنين بين همه مؤلفه­ هاي سواد اطلاعاتي با کتابداري مبتني بر شواهد رابطه وجود دارد و بين سواد اطلاعاتي کتابداران بر حسب جنسيت و رشته تحصيلي تفاوت معني ­داري وجود دارد؛ اما اين تفاوت در کتابداري مبتني بر شواهد تنها بر حسب جنسيت کتابداران است.  

 

امان­ الهی نیک، حمید. ارزیابی کتابخانه­  های دیجیتال مؤسسات پژوهشی ایران براساس پروتکل دیجی کوال و ارائه راهکارهای پیشنهادی. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسي، به راهنمایی مهدی علیپورحافظی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سال 1391.

هدف این پژوهش، ارزیابی کتابخانه ­های دیجیتال از پروتکل دیجی کوال است. (اين پروتکل به تجزيه و تحلیل 11 معيار جذابيت وب: ويژگي‌هاي طراحي، قابليت دسترسي، قابلیت جستجو، قابلیت مرور، قابليت اشتراک و همکاري، ساختار مجموعه، امنیت و کنترل دسترسی، حق مؤلف، سازماندهي منابع، توسعه پايدار و ثبات کتابخانه ديجيتال، کتابخانه ديجيتال به عنوان انجمني براي کاربران، طراحان، برنامه‌نويسان و منتقدان در مورد کيفيت خدمات کتابخانه‌‌هاي ديجيتال می‌پردازد.) جامعه آماری این پژوهش 8 کتابخانه دیجیتال مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایران است. داده ­ها از طریق سیاهه وارسی و براساس پروتکل دیجی کوال جمع­ آوری شده ­اند. يافته­ ها حاكي از آن است كه هر فعالیتی از جمله کتابخانه ­های دیجیتال نیازمند بازبینی و بازنگری در پروژه ­ها، نظام­ ها، خط­مشی ­ها، خدمات و برنامه ­ریزی­ های خود جهت دستیابی به ارزش افزوده واتخاذ تدابیری برای توسعه بیشتر است. بنابراین، برای اینکه بتوان به کتابخانه دیجیتال پویا و کارآمدی دست یافت که مراحل مختلف آن مانند برنامه­ ریزی، طراحی و پیاده ­سازی کارآمد و مورد انتظار باشد، باید تدابیر صحیحی را اتخاذ کرد که اتخاذ تدابیر صحیح نیازمند به کارگیری معیارها و ملاک های لازم برای ارزیابی­ های مداوم و توسعه و بهبود فرایندهای کتابخانه ­های دیجیتالی است. در این رابطه باید عناصر اصلی کتابخانه­ های دیجیتال باید مورد شناسایی قرار گیرند. شناسایی این عناصر کمک می­ کند تا با بررسی دقیق آن­ها از ابعاد و زوایای مختلف بتوان ضمن تشخیص ملاک­ ها و معیارهای مناسب زمینه را برای ارزیابی صحیح کتابخانه­ های دیجیتالی فراهم آورده و در مراحل مختلف طراحی و پیاده سازی به نتایج قابل قبولی دست یافت. نتایج اين پژوهش نشان مي­ دهد كه در میان کتابخانه­ های دیجیتال مورد مطالعه کتابخانه دیجیتال شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بهترین عملکرد و کتابخانه دیجیتال نور ضعف ترین عملکرد را دارند. همچنین همه کتابخانه ­های دیجیتال مورد مطالعه پایین تر از 60 درصد امتیاز ممکن را کسب کرده­ اند.  

 

نوری آقکند، آذر. ارزیابی وبگاه مجله­هاي کتابداري و اطلاع­ رسانی براساس ابزار ارزیابی کیفیت (WQET) و ارائه الگوی پیشنهادی. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسي، به راهنمایی داریوش مطلبی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سال 1391.

هدف اين پژوهش، ارزيابي وبگاه مجله­ هاي كتابداري و اطلاع­ رساني بر اساس ابزار ارزيابي كيفيت وب دبليو. كيو. اي. تي. است. جامعه این پژوهش را 13 وبگاه نشریه­ های حوزه کتابداری و اطلاع ­رسانی که دارای وبگاه مستقل برای نشریه هستند، تشکیل مي­دهد. يافته­ ها بيانگر آن است كه باتوجه به اينكه اهمیت وبگاه­ ها در اطلاع ­رسانی و کاربردپذیري محتواهاي موجود، امروزه از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار شده ­اند. از  اینرو سازمان­ ها و مراکز مختلف به تولید و ارتقاء وبگاه­ هاي خودبه عنوان یکی از مهمترین مجراهاي ارتباطی کاربران با محتواهاي اطلاعاتی می­ پردازند. توجه به معیارهاي ارزیابی وبگاه­ ها با هدف ارتقاء آن­ها به ضرورت یا جتناب  ناپذیر تبدیل شده است. یکی از معیارهاي تولید شده به این منظور ابزار ارزیابی کیفیت وب دبلیو. کیو. اي. تی. است. دراین ابزار به سنجش اعتبار وبگاه­ ها براساس 9 معیارکلی محتوي، عملکرد، اعتبار، روزآمد بودن، پیوند، گرافیک، دامنه، ساختار و استفاده از برچسب­ ها مي­ پردازد. نتایج اين پژوهش نشانگر آن است كه از نظر محتوا، بیش از 60 در صد از وبگاه ­های مورد بررسی از نظر میانگین کیفیت محتوا متوسط و قوی و یا عالی، از نظر امتیاز عملکرد بیش از 80 درصد از وبگاه­ های مورد بررسی عملکرد آن­ها متوسط و قوی، از نظر امتیاز اعتبار تمامی وبگاه­ های مورد بررسی در سطح متوسط و قوی، از نظر روزآمد بودن، 66 درصد عملکرد متوسطی داشته­ اند و تنها 8 درصد به صورت قوی عمل کرده ­­اند، از نظر پیوند 53 درصد امتیاز متوسط کسب کرده و 47 درصد امتیاز پیوند آن­ها ضعیف یا بسیار ضعیف بوده، از نظر گرافیک امتیاز بیش از 90 درصد وبگاه متوسط به بالا بوده، از نظر معیار ساختار، بیش از 93 درصد از وبگاه­ های مورد بررسی در سطح قوی و عالی عمل کرده­ اند و تنها 7 درصد امتیاز ساختار آن­ها ضعیف بوده است. از نظر معیار ابربرچسب 46 درصد از وبگاه ­ها در سطح عالی عمل کرده و حدود 54 درصد ضعیف عمل کرده ­اند.

 

محمدی ارسی، فرزانه. مطالعه تطبیقی نرم­ افزارهای کتابخانه دیجیتال پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسي، به راهنمايي نرگس نشاط. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان، سال 1391.

هدف از این پژوهش، شناسایی قابلیت­های نرم­افزارهای کتابخانه دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات است. این پژوهش، پژوهشی کاربردی است و در آن از 2 روش سندی (کتابخانه­ای) و روش مقایسه­ای، با استفاده از یک سیاهه وارسی برای سنجش، بررسی، شناسایی و ارزیابی ابعاد پژوهش در نظر گرفته شده است. وضعیت نرم­افزارهای دیجیتالی در 5 شاخص قابلیت جستجو و مرور، فرمول جستجو، امکان انواع جستجو، ویژگی نمایش و استاندارد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از 2 شکل آزمون t استیودنت یعنی آزمون مستقل و آزمون تک­ نمونه­ای استفاده شده است و با توجه به ماهیت و محیط پژوهش از روش آماری و نرم­افزار اِس. پی. اِس. اِس. استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در امتیاز کل، نرم­افزار کتابخانه دیجیتالی آذرخش 37 /83درصد و نرم­افزار دیجیتالی پاپیروس 4 /60درصد میزان تحقق داشته­اند که نرم­افزار دیجیتالی آذرخش وضعیت مطلوبی را نسبت به نرم­افزار دیجیتالی پاپیروس از منظر بازیابی اطلاعات دارد.

 

شادپوری، داود. بررسی کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاح‌نامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982. پايان­نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسي، به راهنمايي یعقوب نوروزی. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، سال 1392.

هدف این پژوهش، تعیین میزان کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته علوم اسلامی مبتنی بر اصطلاح‌نامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982 است. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایشی تحلیلی است و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که بر اساس استاندارد ایزو 16982 مربوط به روش‌های ارزیابی کاربردپذیری انتخاب و بر مبنای معیارهای کاربردپذیری استاندارد ایزو 9241 طراحی گردیده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کاربران ارزیابی‌کننده پایگاه تخصصی اصول فقه، از میان 41 پرسش متناظر بر ویژگی‌های کاربردپذیری، به 9 /46درصد پاسخ بلی، 1 /34درصد پاسخ تا حدودی، و تنها 9 /18درصد پاسخ منفی داده‌اند. در مورد پایگاه تخصصی علوم قرآنی نیز، 3 /51درصد پاسخ‌ها بلی،1 /27درصد تا حدودی، و 21 درصد منفی بوده است. بنابراین از دیدگاه کاربران نهایی، پایگاه‌های مورد بررسی تقریباً نیمی از ویژگی‌های مربوط به معیار "جستجو و راهبری" را به صورت کامل پشتیبانی می‌کنند، و نیمی دیگر می‌بایست برای افزایش کاربردپذیری پایگاه‌های یاد شده توسط طراحان پایگاه مد نظر قرار گیرد. در پایان، توصیه‌های به منظور نیل به سطح مطلوبی از کاربردپذیری به طراحان پایگاه‌های مورد بررسی توسط پژوهشگر ارائه شده است.

 


برچسب‌ها: آزاد, کتابداری و اطلاع رسانی, پایان نامه, همدان
نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 23:38 | لینک ثابت |
 
offshore